Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının (terekesinin) kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen bir medeni hukuk koludur.

Miras hukuku mal paylaşımında yasal mirasçılar şöyle belirleniyor:

– Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur, yani çocukları da eşit olarak miras hukukuna göre mirasçıdırlar.

– Altsoyu bulunmayan mirasçıların, miras hukukuna göre mirasçıları anne ve babasıdır. Bunlar da miras hukukuna göre eşit olarak mirasçıdırlar.

– Altsoyu, anne ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük anne ve büyük babalarıdır. Bunlar da miras hukukuna göre eşit olarak mirasçıdırlar.

– Eğer miras bırakanın sağ kalan eşi varsa, miras hukukuna göre miras bırakan ile arasındaki miras ilişkisi farklılık gösterebiliyor.

Miras hukuku mal paylaşımı oranlarını, sağ kalan eşin mirasçılar arasında olduğu durumlarda miras hukukuna göre şöyle açıklayabiliriz:

– Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte biri,

– Miras bırakanın anne ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın yarısı,

– Miras bırakanın büyük anne ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, miras hukukuna göre mirasın dörtte üçü,

– Yukarıda sayılan durumlardan hiç biri yoksa, miras hukukuna göre mirasın tamamı eşe kalır.

MURİS (Miras bırakan): terekesi, ölüm sebebi ile mirasçılarına geçen kimseye denir.
TEREKE (Miras): Murisin, intikal eden bütün hak ve borçlarının tümüdür.
MİRASÇI:
 Ölen kimsenin terekesinin intikal ettiği gerçek veya tüzel kişidir.

Miras  Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

 • Miras Hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmetleri
 • Vasiyetname düzenlenmesi ve vasiyetnameye ilişkin diğer işlemler
 • Miras sözleşmesi hazırlanması
 • Miras taksimi ve benzer uyuşmazlıklardaki uyuşmazlıkları çözümü, davaların yürütülmesi
 • Tenkis davası açılması
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Mirasın reddi davası açılması
 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptali davaları
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin ihtilafların çözümü
 • Ortaklığın Giderilmesi davası
 • Elbirliği Halinde ki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete çevrilmesine dair dava
× Whatsapp