Borcun tahsil edilemediği durumlarda  alacaklının talebi üzerine icra takibi ve icra davaları açılmaktadır.

İcra ve iflas hukuku, hukukun her alanında karşımıza çıkan ve en önemli alanlarındandır. Her ne kadar davanızı kazansanız da davanın icra ve tahsilat aşaması en kritik ve önemli aşamadır. Zira kazanılan dava tahsilata dönüşmediği müddetçe davayı kazanmanın bir önemi olmayacaktır. Büromuz icra ve iflas hukuku alanında profesyonel hizmet vererek müvekkillerinin hak ve alacaklarını en iyi şekilde korumaktadır.

Bazen bir alacak için dava dahi açmadan icra takibi yaparak alacağın tahsili sağlanabilmektedir. Dava açmadan icra takibi ile alacak tahsil edildiği takdirde hak sahipleri gerek süre olarak daha kısa sürede gerekse de maddi olarak daha az maliyetle alacaklarına kavuşabileceklerdir.

Uygulamada en çok karşılaşılan icra takipleri ilamsız icra takipleri ve kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiplerdir. Bunların yanında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesine ilişkin takip, ilamlı icra takibidir.

Alacaklının alacağının ispatına yönelik elinde bulunabilecek en kuvvetli belgeler çek ve senet gibi kambiyo evraklarıdır. Şayet bunlara dayalı olarak bir icra takibi başlatılırsa borçlu tarafın itiraz imkanı yok denecek kadar kısıtlıdır ve bu alacaklılar için son derece avantajlı icra takipleridir.

Ancak alacaklının elinde çek senet gibi bir evrak olmadan da ilamsız adi haiz yoluyla icra takibi yapılabilmektedir. Ancak bu durumda icra ödeme emri borçluya tebliğ edildiği zaman borçlunun tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz hakkı doğmakta ve borçlu icra takibine itiraz ettiği takdirde alacaklının 1 yıl içerisinde itirazın iptali davası açması gerekmekte ve alacağına ancak bu itirazın iptali davası sonucunda kavuşabilmektedir. Yukarıda örnek olarak verilen takip çeşitleri dışında icra iflas hukukunda çok çeşitli alacağı tahsil yöntemleri vardır ve tüm bunların takibi için bir avukattan profesyonel hizmet almak son derece önemlidir.

Güleşci Hukuk ve Danışmanlık Bürosu icra takibi, borcun tahsil edilmesi veya devam eden icra, iflas davalarının takibi konularda  hizmet sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Sunduğumuz Hizmetler

 • Genel Haciz Yolu ile Takip
 • İlamlı-İlamsız-Kambiyo Senetlerine Özgü Takipler
 • Çek senet gibi belgelere dayanan alacaklar için icra takibi başlatılması ve devamındaki haciz işlemlerinin takibi
 • Kiralanan Taşınmazın Tahliyesine İlişkin Takipler
 • Borca & İmzaya İtiraz ve İtirazın Kaldırılması & İtirazın İptali Davaları
 • Borçlu olarak muhatap olunan icra takiplerine karşı itiraz dilekçelerinin yazılması ve devamında açılacak olan itirazın iptali davalarının takibi
 • Usulsüz gerçekleştirilen ihalelere karşı açılan ihalenin feshi davaları
 • Takibin İptali Davaları
 • Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti- Davaları
 • Takas – Mahsup Davaları
 • Karşılıksız çıkan çekler, taahhüdün ihlali ve nafakanın ödenmemesi gibi durumlarda borçlu aleyhine icra ceza mahkemesine borçlunun tazyik hapsi için şikayette bulunulması
× Whatsapp